1st,seminar(2011) 2nd,seminar(2014) 3rd, seminar(2015) 4th, seminar(2016)
5th, seminar(2017)

فرم پذیرش
Conference Program
هتل طلائیه تبریز
sample news rootir
sample news lead

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان